Imię:*
Nazwisko:*
Login:* (minimum 5 znaków)
Hasło:*
E-mail:* (bez poprawnego adresu e-mail aktywacja nie będzie możliwa)
Miejsce zamieszkania:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Konta fikcyjne nie będą aktywowane. Aktywacja kont następuje wyłącznie przez administratora serwisu.

Redakcja


Redakcj? strony zajmuj? si? g??ównie mieszka??cy naszej miejscowo??ci. Je??li kto?? ma co?? wa??nego do zakomunikowania, mo??e wykona? to wysy??aj?c wiadomo??? mailow? na adres redakcja@kryniczno.pl lub kryniczno@o2.pl, ewentualnie zg??osi? tak? wiadomo??? do osób zajmuj?cych si? stron? (tel. 792-818-104).

Poszukujemy m??odych osób (mieszka??ców Kryniczna), chc?cych wykaza? swoje umiej?tno??ci redaktorskie i reporterskie, do wspó??prowadzenie tej strony. Wymagania jakie stawiamy przed szukanymi osobami to:

  • dobry kontakt z lud??mi
  • swobodny ale poprawny sposób formowania my??li na papierze
  • mile widziane posiadanie w??asnego aparatu cyfrowego (zawsze mo??na skorzysta? z naszego)
  • wynajdowanie ciekawostek, dociekanie prawdy, zdolno??ci detektywistyczne.


Zadania stawiane przed ochotnikami:

  • prowadzenie wywiadów z mieszka??cami, przeprowadzanie sondy
  • opieka nad galeri? zdj??
  • aktualizacja wie??ci.
Naczelny

 

 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...